پنل تخفیف سایت هارمونی

تخفیف دایمی شماره 1

کد تخفیف : d10

مقدار تخفیف : 10 درصد

شرایط استفاده : برای خرید با مبلغ بین 50 هزار تا 99 هزار تومان

روش استفاده از این تخفیف : در صورتی که مجموع مبلغ سبد خرید  مطابق شرایط ذکر شده است ، در زمان خرید آنلاین در کادر  ” اعمال کوپن” کد تخفیف را وارد نمائید تا 10 درصد تخفیف برای شما اعمال شود

تخفیف دایمی شماره 2

کد تخفیف : d20

مقدار تخفیف : 20 درصد

شرایط استفاده : برای خرید با مبلغ بین 100 هزار تا 499 هزار تومان

روش استفاده از این تخفیف : در صورتی که مجموع مبلغ سبد خرید مطابق شرایط ذکر شده است ، در زمان خرید آنلاین در کادر ” اعمال کوپن” کد تخفیف را وارد نمائید تا 20 درصد تخفیف برای شما اعمال شود

تخفیف دایمی شماره 3

کد تخفیف : d30

مقدار تخفیف : 30 درصد

شرایط استفاده : برای خرید با مبلغ بین 500 هزار تا 999 هزار تومان

روش استفاده از این تخفیف : در صورتی که مجموع مبلغ سبد خرید مطابق شرایط ذکر شده است ، در زمان خرید آنلاین در کادر ” اعمال کوپن” کد تخفیف را وارد نمائید تا 30 درصد تخفیف برای شما اعمال شود

تخفیف دایمی شماره 4

کد تخفیف : d40

مقدار تخفیف : 40 درصد

شرایط استفاده : برای خرید با مبلغ بین 1 میلیون تا 2.99 میلیون تومان

روش استفاده از این تخفیف : در صورتی که مجموع مبلغ سبد خرید مطابق شرایط ذکر شده است ، در زمان خرید آنلاین در کادر ” اعمال کوپن” کد تخفیف را وارد نمائید تا 40 درصد تخفیف برای شما اعمال شود

تخفیف دایمی شماره 5

کد تخفیف : d50

مقدار تخفیف : 50 درصد

شرایط استفاده : برای خرید با مبلغ بین 3 میلیون تا 4.99 میلیون تومان

روش استفاده از این تخفیف : در صورتی که مجموع مبلغ سبد خرید مطابق شرایط ذکر شده است ، در زمان خرید آنلاین در کادر ” اعمال کوپن” کد تخفیف را وارد نمائید تا 50 درصد تخفیف برای شما اعمال شود

تخفیف دایمی شماره 6

کد تخفیف : d60

مقدار تخفیف : 60 درصد

شرایط استفاده : برای خرید با مبلغ بیش از 5 میلیون تومان

روش استفاده از این تخفیف : در صورتی که مجموع مبلغ سبد خرید مطابق شرایط ذکر شده است ، در زمان خرید آنلاین در کادر ” اعمال کوپن” کد تخفیف را وارد نمائید تا 60 درصد تخفیف برای شما اعمال شود